Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019[PDF] Cardiovascular imaging system,

KD Taylor, K Harlan, J Nye, R Splinter, J Keeler… - US Patent App. 16/297,685, 2019
… A61B8/12—Diagnosis using ultrasonic, sonic or infrasonic waves in body
cavities or body tracts, eg by using catheters. A—HUMAN … Drug therapy,
including nitrates, beta-blockers, and peripheral vasodilatator drugs to dilate …

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου